Effektiv styrning mot framtidens mål

Målstyrning är ett användbart och effektivt arbetssätt för att utveckla och maximera sin verksamhet. Enkelt uttryckt handlar det om att definiera mål, vilka aktiviteter som krävs för att uppfylla målen samt vem som ska göra vad och när.

Genom en effektiv målstyrning kan fokus läggas inom olika strategiskt viktiga områden för verksamheten.

Ett exempel på målområden 
för privat verksamhet

En tydlig arbetsprocess

Inom varje område tas mål fram som bryts ned i delmål och konkreta aktiviteter med regelbunden uppföljning och utvärdering. Målstyrningen blir ett verktyg för att säkerställa att dina medarbetare vet vad de ska göra, varför och hur.

Nyckeln till framgång är ett genomtänkt upplägg som tar avstamp i verksamhetens vision och som utgår från verksamhetens nuläge med realistiska mål. Med hjälp av Eyescube blir det enkelt för alla medarbetare att medverka och engagera sig i arbetet.